Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Filozofie

1.

Výuka předmětů v anglickém jazyce

Zavřít

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“

Toto rčení platí v dnešních době stále více a v budoucím globálním světě bude potřeba komunikovat cizími jazyky ještě naléhavější. Bude nezbytně nutné, aby člověk zdatný ve svém oboru byl také velmi dobře jazykové vybaven. V době, kdy je lidem umožněn volný pohyb a pracovní síla si hledá uplatnění prakticky v kterémkoliv koutu světa, je potřeba vzdělávat mladé lidi v cizích jazycích tak, aby jim jejich neznalost nebyla překážkou pro uplatnění. Nechceme budoucí mladou generaci omezovat v možnosti volby vysokoškolského a univerzitního studia také v jiných zemích a zároveň jí chceme ulehčit vstup na trh práce a do společenského života. (Rovněž v ČR je možné studovat na vysokých školách v anglickém jazyce.) Schopnost komunikovat v anglickém jazyce na vysoce odborné úrovni bude pro naše absolventy neocenitelnou výhodou.

Rozhodli jsme se pro tento způsob vzdělávání, jelikož vidíme, že připravit žáky pro komunikaci v cizí řeči na uvedené úrovni nelze jen na hodinách určených v učebních plánech pro cizí jazyk. Tento aspekt je snad nejviditelnějším rozdílem ve srovnání s ostatními školami. Jazyk není vyučován pouze na hodinách určených pro výuku cizích jazyků. Je to „oficiální komunikační jazyk školy“. Všichni víme, že nejlépe se lze cizímu jazyku naučit v prostředí, kde se jím mluví, tedy zpravidla v cizí zemi. Škola vytváří uměle cizí jazykové prostředí. Dítě tak přijímá nový jazyk přirozenou cestou, na hodinách cizího jazyka se vyučuje gramatika a na hodinách věnovaných tzv. language arts se dítě učí jazyk správně používat, formulovat myšlenky od jednoduchých výrazů u prvních ročníků až po psaní esejí a slohových prací, čtení a rozbor literárních textů u vyšších ročníků.

2.

Metoda přijímání nových poznatků

Zavřít

„Heuréka“

Dítě rádo objevuje nové věci, odhaluje záhady. Tuto vrozenou zvídavost chceme využít k nenásilnému a přirozenému nabývání nových vědomostí, aby dítě mělo z učení potěšení. Jednotlivá témata jsou řazena tak, aby děti stavěly nové poznatky na už známých základech. Dítě má možnost samo pronikat do nového učiva za aktivní asistence pedagoga. Velmi důležitá je forma prezentace nové látky. Je dán prostor pro tvořivost pedagoga, aby dostatečně zaujal žáky a navedl jejich pozornost správným směrem.

3.

Mezipředmětové propojení (NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ)

Zavřít

„Vše souvisí se vším“

Mezipředmětová souvislost představuje velmi podstatný prvek ve způsobu vzdělávání v MŠ a ZŠ GALILEO SCHOOL. Látka jednotlivých předmětů se vyučuje v návaznosti na ostatní vědní oblasti. Učebnice, které škola používá, jsou přímo určeny pro využití tohoto prvku. Samy učební osnovy se snaží tento fakt respektovat v co nejširší míře. Pro žáka má tento aspekt velký význam. Má možnost sledovat využití poznatků z jednoho předmětu v jiné oblasti, dívat se na problematiku komplexně, uplatňovat různá hlediska a chápat globálně.

4.

Práce s informacemi, jejich vyhledávání, třídění, zpracování a využití

Zavřít

„Jen polovina toho, co slyšíš, je pravda. Moudrý člověk umí rozeznat, která polovina je ta správná“

Kvalita místo kvantity, i tímto heslem lze vyjádřit naši snahu nezavalovat žáky zbytečným množstvím údajů. Na dnešní děti útočí takové množství informací, že je nutné naučit se je třídit. Dítě se učí najít a vybrat potřebnou informaci, filtrovat brak, učí se, jak tuto informaci využít pro svou práci a jak rozeznávat priority. S dnešními možnostmi dostupnosti informací je velmi důležité dát dítěti návod, jak má s informacemi nakládat. Jedním z našich cílů je tedy naučit se, kde a jak hledat odpovědi na otázky, jak je zpracovat, jak na jejich základě formulovat závěry, hodnotit informace z různých hledisek a v konečném důsledku využít získané poznatky pro vlastní další rozvoj a práci.

5.

Praktický příklad využití poznatků v praxi, projektové práce

Zavřít

„Poslouchám a zapomínám, pozoruji a pamatuji si, konám a chápu“

Příjímání učiva vlastním bádáním, příklady z běžného života, hledání konkrétních situací, ve kterých si žák může ověřit platnost zákonitostí a pravidel, aplikace exaktních poznatků v praxi a v konkrétních životních situacích a aktivní zapojení žáků do procesu osvojení učiva jim dává možnost lépe porozumět a pochopit danou problematiku. Zároveň se učí pohotově reagovat na vzniklé situace, rozvíjet vlastní vynalézavost a tvořivost. Aplikací učiva v praxi je projektová práce. Žáci pracují v průběhu roku na dvou hlavních projektech. Při vypracování projektu využívají poznatky ze všech předmětů. Tím je podpořena myšlenka mezipředmětových souvislostí,, kde se v projektu konkrétně projevuje nutnost globálního pojetí výuky. Žáci jsou motivováni k tomu, aby k vypracování projektu přistupovali odpovědně, jelikož kvalita dílčího projektu přispívá k celkovému výsledku třídy. Žáci mají možnost uplatnit svou tvořivost, prezentovat vlastní názor, formulovat předpoklady, dělat závěry, klást otázky, vést diskusi. Nejsou ničím omezování a rovněž způsob zpracování je výsledkem svobodné volby žáka (samozřejmě vše pod vedením pedagoga). Prezentace projektu před publikem složeným z rodičů a členů rodiny, známých a kamarádů, je rovněž cennou zkušeností do budoucna.

6.

Partnerský přístup

Zavřít

„Nejlepším vztahem mezi učitelem a žákem je vztah přirozený, jehož opakem je vztah donucovací.“

Učitel je pro žáka tím, kdo mu zprostředkuje zážitek poznání nového. Osobnost učitele musí být proto na vysoké úrovni. Učitel vlastním entuziasmem dává dítěti najevo, že mu záleží na tom, aby pochopilo učivo. Naopak dítě má právo se ptát, diskutovat, prezentovat vlastní názor, byť odlišný od názoru učitele. Partnerský přístup se rovněž týká vztahů mezi spolužáky, vztahu škola – rodič, škola – jiné organizace. Velmi důležitý je vlastní příklad, kde i škola jako instituce musí dát dítěti vzor ve způsobu jednání, prezentace a angažovanosti.

Pedagogický sbor

Při výběru učitelů a vychovatelů postupujeme nanejvýš odpovědně. Důležitým faktorem pro přijetí do pracovního poměru je nejen vysoká odborná zdatnost, perfektní znalost anglického jazyka, ale i osobnost učitele.

Rodiče a škola

Chceme být institucí otevřenou, nebránící se jakékoli spolupráci, která bude sloužit k rozvoji školy, obohacení výchovně-vzdělávacího procesu, podpoře myšlenek humánnosti, etiky, morálky a sociální sounáležitosti. Spolupráce s rodiči je samozřejmou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Je důležité, aby v případě potřeby bylo možno pomocí vzájemné komunikace a spolupráce dosáhnout konečného cíle – plnohodnotného mladého člověka, schopného se odpovědně zapojit do společenského života i pracovního procesu. Kontakt s rodičem samozřejmě nebývá navazován až v případě výskytu problému. Rodič musí být informován o práci a výsledcích svého dítěte, o jeho přípravě na vyučování, jeho chování ve škole. Chceme vycházet vstříc i pracovně vytíženým rodičům, aby byli minimálně zatíženi školními povinnostmi svého dítěte při zachování kontaktu se školou v maximálně možné míře.

7.

Principy morálky, etiky, humanizmu

Zavřít

„Nic nenahradí osobnost ve výchově“

Naším předsevzetím je budovat kvalitní vzájemné vztahy. Za tímto účelem jsme zavedli předmět „social studies“, který nám nabízí ucelený systém, který je nápomocen při uplatnění uznávaných morálních hodnot a etických principů v životě školy a jejich žáků. Social, personal and health education poskytuje jedinečnou příležitost pro podporu rozvoje osobnosti, péči o vlastní zdraví, vytváření osobní pohody každého dítěte, pomáhá mu vytvářet a udržovat dobré vztahy s ostatními a stát se aktivním a odpovědným členem společnosti. V rámci programu SPHE si děti budují rámec hodnot, učí se zaujmout vlastní stanovisko, učí se chápavosti a dovednostem, které jim v budoucnu pomohou při jejich rozhodování. Jelikož SPHE má morální i duchovní dimenzi, jeho implementace je ovlivněná prostředím a atmosférou školy. Převládající klima ve vyučovacím procesu v třídách, zvolená metodologie a přístup, vzájemné vztahy, které děti prožívají, to vše má vliv na jejich sociální, osobnostní a zdravotní vývoj. Dítě si rovněž vytváří smysl pro sebehodnocení. Tím je dán základ pro pozdější vytváření smyslu pro sebekontrolu, sebeuvědomění. SPHE jednoznačně přispívá k rozvoji takových osobnostních znaků, jakými jsou schopnosti definovat pocity, řešit konflikty a zvládat novou a náročnou situaci, to vše s ohledem na potřeby jiných.

8.

Individuální přístup

Zavřít

„Každé dítě je jedinečné“

Každý žák je jiný. Každý žák přijímá zvolený přístup a metodu jinak. Nízký počet dětí ve třídě – nejvýše šestnáct, nám umožňuje přihlížet k individuálním potřebám jednotlivých žáků. Přístup k dětem volíme tak, aby zvolená forma zohledňovala jejich možnosti, schopnosti a osobnost, a bylo u nich dosaženo maximálního možného pokroku. To umožňuje dát prostor dětem méně či více nadaným, s ohledem na jejich potřeby a schopnosti.

9.

Slovní hodnocení žáků

Zavřít

„Chvály nikdy není dost“

Abychom mohli uplatnit individuální přístup k žákovi, musíme ho komplexně poznat. Musíme znát jeho osobnost, schopnosti, snahu vynakládat úsilí, sociální dovednosti a mnoho jiných charakteristik umožňujících dítě důkladně poznat. Tuto charakteristiku budujeme po celou dobu navštěvování školy, což umožňuje sledovat vývoj dítěte, identifikovat vlivy na dítě působící a jejich efekt na jeho celkový vývoj a práci. Tak jsou vytvořeny podmínky pro korigování práce s dítětem, cílené zaměření na jeho podporu, anebo naopak zmírnění efektu vrozených či daných vlivů. První důvod pro uplatnění slovního hodnocení žáků je tedy možnost vytvořit a ukázat komplexní obraz žáka, který má vypovídající hodnotu i po delším časovém odstupu. Rodiče i pedagogičtí pracovníci podrobně poznají a popíší žáka a podle toho mohou zvolit vhodný přístup. Dalším důvodem je naše snaha vzbudit v dětech zájem o učení, vyzvednout úspěchy dítěte nikoli ve srovnání s ostatními, ale s ním samým. Dítě s menším nadáním také potřebuje zažít pocit úspěchu a vidět smysl ve vynakládaném úsilí. Vynikající žáci jsou rovněž oceněni na úrovni odpovídající jejich schopnostem, aby byla podpořena jejich touha po dalším rozvoji.

Kalendář akcí
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Zobrazit všechny akce