Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka GALILEO SCHOOL-bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. 

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků a učitelů se uskuteční v úterý 19. 09. 2023 v jazykové učebně v přízemí školy od 16.00 do 17:30 hod (v době rodičovských schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady. 

Složení školské rady: 

Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

Způsob volby: 

 1. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen 1 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 2. Z navržených kandidátů z řad učitelů bude zvolen 1 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte (sdělte) Renátě Voleníkové, email: volenikova@galileoschool.cz nebo předejte osobně v Office školy a to nejpozději do 9.9.2023. 

ČLENOVÉ VOLEBNÍ KOMISE: Martin Petrů - předseda, Christel Purnot - člen 

 

 Ve Frýdku-Místku, 18.8.2023 

Ing. Bc. Renáta Voleníková, ředitelka školy 

 

 1. Školská rada (ŠR)  

Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Funkční období členů školské rady je tři roky. Počet členů školské rady stanoví zřizovatel, v ŠR při naší škole jsou 3 členové.  

Školská rada má tyto pravomoci:  

 • a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování  
 • b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  
 • c) Schvaluje školní řád  
 • d) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 • e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  
 • f)) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce  
 • g) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli. 

2. Průběh a organizace voleb do školské rady 

Postup a termíny:  

 • Vyhlášení voleb: v prostorách školy a na stránkách školy 18.8.2023  
 • Den voleb pro zákonné zástupce a učitele: 19. 9. 2023  
 • Místo voleb: jazyková učebna v přízemí školy: 16.00 – 17.30 hod. 
 • Seznámení s výsledky voleb: 24.9.2023  
 • Zápis o provedení a výsledcích voleb: 27.9.2023 

 

 

 

Kalendář akcí
Listopad 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Zobrazit všechny akce