Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

O nás

Historie

GALILEO SCHOOL vznikla v roce 2008. Jako první základní škola s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve Frýdku-Místku a okolí přišla s nabídkou výuky předmětů v českém i anglickém jazyce. V roce 2009 byla do sítě předškolních zařízení zapsána i mateřská škola. Z budovy na ulici Míru, kde škola původně sídlila, se v roce 2011 přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor na ulici Jana Čapka. V současné době se na základní škole vzdělávají žáci 1. až 9. ročníku, mateřská škola rozvíjí potenciál dětí ve věku od 2 do 7 let.

 

Umístění a vybavení školy

Prostory školy tvoří jeden pavilon školní budovy situované v okrajové části města s přilehlými hřišti i školní zahradou. Interiéry neustále upravujeme a přizpůsobujeme našim potřebám. V roce 2014 prošla škola další rozsáhlou rekonstrukcí, protože věříme, že v příjemném prostředí se dětem lépe rozvíjí jejich schopnosti i dovednosti.

Kromě plně vybavených tříd se žáci vzdělávají i ve speciálních učebnách – výtvarné dílně, tělocvičně či počítačové učebně. Učitelé i žáci mají k dispozici dvě interaktivní tabule.

 

Průběh výuky

Výuka v GALILEO SCHOOL je dvojjazyčná. Český jazyk je vyučován plně podle časové dotace stanovené v Rámcově vzdělávacím programu. V českém jazyce jsou na prvním stupni dále vyučovány předměty Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. Na druhém stupni jsou rovněž česky vedeny odborné předměty jako Fyzika, Zěmepis, Dějepis, Přírodopis a další. V anglickém jazyce jsou vyučovány předměty Math, Social Studies, Science, Art, Music a Physical Education. Předměty Anglický jazyk a Social Studies jsou od 1. ročníku vyučovány rodilým mluvčím, ostatní předměty v anglickém jazyce vyučují aprobovaní pedagogové, kteří dlouhodobě působili v zahraničí. Od 7. ročníku se žáci kromě angličtiny učí i dalšímu cizímu jazyku - španělštině. Škola je dobře vybavena učebnicemi českých vydavatelství, pro výuku v anglickém jazyce využíváme originální učebnice a software anglických a amerických nakladatelů. 

Aktivity

Škola je v provozu denně od 7 do 17 hodin. Čas po vyučování žáci vyplňují v "afternoon clubu" neboli školní družině různými činnostmi podle osobního výběru a potřeby (vypracovávají domácí úkoly, případně pracují na projektech, hrají společenské hry, sportují, relaxují…) nebo mají možnost navštěvovat odpolední kroužky. Jejich rozmanitost je každoročně přizpůsobována požadavkům žáků a jejich rodičů. Mezi oblíbené zájmové útvary patří například hra na klavír, kytaru či zobcovou flétnu nebo keramické dílny. Děti ve školce mohou své komunikační i pohybové dovednosti rozvíjet během hodin „Storytelling“.

Neustále se snažíme o zkvalitňování výuky, proto se i učitelé stále učí. Účastní se celé řady kurzů a zapojují se do spousty zajímavých projektů.

V první třídě se děti učí číst a psát metodou Sfumata (Splývavého čtení). Naše škola se dokonce stala školícím centrem této metody. Výuka fyziky se řídí zásadami projektu Heuréka, který se snaží  o to, aby žáci poznávali fyzikální zákony a jevy během bádání a pokusů. Jednou měsíčně se v prostorách naší školy setkávají učitelé v rámci projektu Elixír do škol, aby si předali teoretické i praktické zkušenosti s tímto stylem výuky. V hodinách matematiky již nějakou dobu učíme podle Hejného metody, kterou v současnosti zavádíme i na druhém stupni. Hejného metoda se snaží o to, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Učitelé z naší školy rovněž absolvují  dlouhodobé školení programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků. 

 

Kalendář akcí
Listopad 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Zobrazit všechny akce