Galileo School - bilingvní mateřská a základní škola

Zápis do první třídy základní školy pro školní rok 2023/2024

Povinnost k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 mají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2023 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

JAK ONLINE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY GALILEO SCHOOL PROBÍHÁ?

1.  Vydávání online přihlášek (žádostí o zápis)

do 3. dubna 2023 (23:59)

K zápisu do základní školy je třeba dítě přihlásit. Přihlášku (žádost o zápis) je možné získat:

vyplněním online přihlášky prostřednictvím odkazu na webové stránce online školy zde.

Na základě vyplněné online přihlášky se vygeneruje žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ, kterou je třeba doplnit, vytisknout, podepsat a doručit do základní školy:

 • poštou na adresu školy GALILEO SCHOOL, Jana Čapka 2555, 738 01  Frýdek-Místek
 • do datové schránky školy (ID: tym3z34)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze akceptovat pouze prostý e-mail) na adresu manažerky školy: petra.petru@galileoschool.cz
 • osobním podáním ve škole v době termínu zápisu 4. - 5. dubna 2023

 2.  Zápis

Zápis dětí do první třídy základní školy GALILEO SCHOOL pro škol. rok 2023/2024 se bude konat

v úterý 4. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin a ve středu 5. dubna 2023 od 14:00 do 16:00 hodin v budově základní školy.

 • Konkrétní čas i místnost zápisu si rodiče vyberou při vyplňování online přihlášky.
 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a odpovědnému pracovníkovi základní školy předloží řádně vyplněnou žádost (pokud již do školy nebyla doručena), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 3.  Přijímací řízení

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitelky základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu. 

KRITÉRIA K PŘIJETÍ:

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 16 žáků. Součástí zápisu je též neformální část - orientační zjištění školní zralosti ve vybraných oblastech, které probíhá hravou formou. Výsledky činností v jednotlivých oblastech jsou bodově hodnoceny.

 Posuzované oblasti

 • Věk dítěte - dítě dovrší nejpozději do 31.8.2023 6 let nebo je mladší (podle § 36, odst. 3 zákona 561/2004) - 50 b.
 • Komunikační dovednosti a řečový projev  - 15 b.
 • Anglický jazyk - 5 b.
 • Zrakové vnímání - 8b.
 • Sluchové vnímání - 8 b.
 • Hrubá a jemná motorika - 15 b.
 • Grafomotorika - 9 b.
 • Početní představy a orientace - 15 b.
 • Sociální a pracovní dovednosti - 15 b.
 • Dítě absolvovalo předškolní vzdělávání v mateřské škole GALILEO SCHOOL - 10 b.

 STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím celkově získaných bodů v jednotlivých oblastech.  

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ ZVAŽUJÍ U SVÝCH DĚTÍ ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2023 o odklad, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitelka základní školy oprávněna odklad povinné školní docházky povolit.

Dítě má pak možnost na základě doporučení PPP navštěvovat poslední ročník naší mateřské školy  - třídu Prepclass.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Kalendář akcí
Listopad 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Zobrazit všechny akce